Termine

حق کامل اقامت برای همه!

ما، پناهندگانی که اجازه‌ی موقت اقامت داریم، در ترس دائم از بازگردانده شدن به سر می‌بریم. پلیس بسیاری از ما را صبح زود از رختخواب بیرون کشیده و بازگردانده است.

 

اغلب ما سالهای زیاد، بیش ازده سال یا بیشتر، در آلمان بسر می بریم. تنها در شهر کلن پنج هزار پناهنده با اجازه ی اقامت موقت وجود دارد.

 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - Termine